Projekty unijne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż na podstawie Decyzji nr RPDS.06.02.00-02-0001/20-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” realizuje projekt partnerski w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej" Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Za realizację Projektu odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Partnerami projektu są:

1.     Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu,

2.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,

3.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego,

4.     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,

5.     Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu,

6.     Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,

7.     Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,

8.     Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,

9.     Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,

10.  Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.

Całkowita wartość Projektu wynosi 41 199 999,99 PLN. Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie  w kwocie nieprzekraczającej 39 138 129,50 PLN  stanowiącej 95,00 % kwoty wydatków kwalifikowanych.

Wartość projektu przyznana dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wynosi 6 176 482,61 PLN stanowiącej 100% wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji Projektu 01.02.2020 r. - 30.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 26 września 2018 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  podpisał umowę na realizacje projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”   w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. 

Całkowity koszt Projektu wynosi:

 407 750,00 zł

Wysokość dofinansowania  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż  346 587,50 zł.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Projektem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

- skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl

lub

-wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl